کتب منتشر شده

بازاریابی خدمات مالی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

مدیریت رفتار کودکان بیش فعال

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

504 واژه ضروری فیزیک

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

504 واژه ضروری زیست شناسی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

اصول روانشناسی کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

جستاری برتاریخ هنر

34,000تومان قیمت بدون مالیات: 34,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

خدمات الکترونیک

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش - مدیریت سیستماتیک فروش

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

پرورش هوش کودکان با نیازهای ویژه

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

رسانه شناسی

10,000تومان قیمت بدون مالیات: 10,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مخاطب شناسی

18,000تومان قیمت بدون مالیات: 18,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان
نمایش 43 تا 63 از 151 (8 صفحه)