درباره کتاب حسابداری حقوق و دستمزد با رویکرد کاربردی

  • درباره کتاب حسابداری حقوق و دستمزد با رویکرد کاربردی

داشتن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد نیروی انسانی که یکی از اقلام عمده هزینه عملیاتی واحد تجاری به شمار می آید، امری ضروری است زیرا از طریق سیستم حقوق و دستمزد می توان اطلاعات دقیق را درباره هزینه حقوق و دستمزد (به عنوان هزینه دوره و دستمزد مستقیم (عوامل تولید) در حداقل زمان ممکن جهت تصمیم گیری به موقع به دست آورد. نظر به اینکه هزینه نیروی کار یکی از اقلام عمده در واحدهای انتفاعی به شمار می آید، سیستم حسابداری باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات لازم درباره نیروی انسانی به سرعت گردآوری شده و رقم صحیح قابل پرداخت به هریک از کارکنان را محاسبه و در اختیار مدیریت برای تصمیم گیری قرار دهد، نیروی انسانی هر واحد تجاری حق دارند انتظار داشته باشند که حقوق و مزایای خود را در فواصل معین طبق قانون دریافت دارند.

سیستم حقوق و دستمزد هر کشوری تابع قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی همان کشور می باشد. کلیه نیروهای انسانی فعال شاغل اعم از بخش دولتی و غیردولتی که درقبال ارائه خدمات به سازمان های دولتی و غیردولتی مبالغی به عنوان حقوق و دستمزد و مزایا دریافت می نمایند، هریک تابع مقررات استخدامی سازمان های مرتبط با آن می باشند.

نظام حقوق و دستمزد: به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار در تولید یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می شود را سیستم حقوق و دستمزد گویند.

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار یکی از اجزای محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدماتی است و پیامد تعیین مبلغ نادرست آن، اختلال در تصمیم گیری را در پی خواهد داشت.  از آنجا که هزینه حقوق و دستمزد یکی از اقلام عمده هزینه های عملیاتی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد و در تعیین سود خالص نقش بسزایی دارد، بنابراین ضروری است در طراحی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد پیش بینی لازم جهت حصول اطمینان از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین حقوق و دستمزد به عمل بیاید تا در تصمیم گیری خللی وارد نشود.

در مواردی دیگر، چون حقوق و دستمزد و مزایای پرداختی به نیروی انسانی واحد تجاری غالباً به صورت نقد صورت می گیرد، از این رو برنامه ریزی و کنترل این قبیل هزینه ها همواره باید با شرایط واحد تجاری هماهنگ باشد، به طوری که کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مرتبط با آن همواره مورد کنترل و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جمع آوری اطلاعات باید در حداقل زمان صورت گیرد تا رقم قابل پرداخت به درستی محاسبه گردد. برنامه ریزی و کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد نیاز به ساختاری دارد که در فصل یک کتاب "حسابداری حقوق و دستمزد" توضیح داده شده است.

ساختار کتاب حسابداری حقوق و دستمزد

تألیف کتاب "حسابداری حقوق و دستمزد" برمبنای قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی با همکاری خانم راضیه رضایی دانشجوی دوره دکتری حسابداری مدنظر قرار گرفت. در تدوین مطالب کتاب  با استفاده از تجربیات آموزشی و حرفه ای کوشش شده که مطالب کتاب در سه فصل مطابق با آخرین تغییرت قانون تجارت، قانون کار، بیمه، و تأمین اجتماعی به زبانی ساده همراه با مثال بیان گردد:


فصل اول: آشنایی کامل با مفاهیم قوانین کار و بیمه و تامین اجتماعی و حسابداری حقوق و دستمزد به همراه مثال تشریحی

در فصل اول نظام حقوق و دستمزد و عملیات حسابداری آن را به طور کامل خواهید شناخت. پس از مطالعه این فصل می دانید که واژه های مختلف و قوانین و مقررات حاکم بر حقوق و دستمزد کدامند. با عناصر تشکیل دهنده کنترل حقوق و دستمزد، کسورات مختلف مربوط به حقوق و دستمزد، انواع مزایای مستمر نقدی و غیرنقدی آشنا خواهید شد. نحوه محاسبه پاداش به روش های مختلف آموزش داده شده است. نحوه برخورد با ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان نیز توضیح داده شده است. در انتهای فصل نیز با انواع کنترل های داخلی حقوق و دستمزد و سیستم حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی، خدماتی، و بازرگانی نیز آشنا خواهید شد.


فصل دوم: نحوه تنظیم لیست بیمه و مالیات ماهانه به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی

در این فصل نحوه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران و مالیات حقوق کارگران بصورت گام به گام و تصویری آموزش داده شده است. علاوه بر آن نحوه تهیه لیست مالیات و بیمه ماهانه نیز در این فصل توضیح داده شده است. پس از مطالعه این فصل می دانید قوانین و مقررات حاکم بر جرائم لیست بیمه و مالیات حقوق و دستمزد کدامند. در ادامه این فصل مزایای مشمول و معاف از مالیات و بیمه نیز آمده است.  


فصل سوم: پرسش و پاسخ مربوط به حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی

 

مخاطبین کتاب

مخاطبان اصلی کتاب آن دسته از دانشجویان و استفاده کنندگانی است که در دوره کاردانی و کارشناسی رشته های حسابداری، مدیریت صنعتی، بازرگانی و سایر رشته هایی مرتبط با آن و کلیه کسانی که مایلند در حرفه حسابداری اطلاعات لازم درباره سیستم حقوق و دستمزد از لحاظ قانونی و علمی و عملی اطلاعات لازم را کسب نمایند، تهیه شده است.

 

منبع:: حسابداری حقوق و دستمزد
نویسندگان:: حسن همتی | راضیه رضایی

محصولات مرتبط