تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

20,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

مهمترین عواملی که در اجرای هر پروژه مطرح می شود، بحث مربوط به هزینه های صرف شده در مقابل منافعی که بدست می آید، خواهد بود. در بحث تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت عوامل مختلفی وجود دارند که بعضی از آن ها اثر مستقیم و مثبت یا منفی بر پروژه دارند، بعضی از آن ها کم اهمیت هستند ولی اثرگذار می باشند. و بعضی دیگر از عوامل هستند که در تجزیه و تحلیل ممکن است به اشتباه با اهمیت و یا کم اهمیت تلقی گردند و حتی عواملی  باشند که از دید تحلیل گر پنهان بمانند، ولی در طول اجرای پروژه و یا در پایان آن خود را نشان داده و اثر خود را به وضوح بیان میکند. در کتاب تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت نمونه هایی از پروژه های اجرا شده و برنامه ریزی شده هزینه و منفعت شرح داده شده است. همچنین راهنمای ا...

- +