تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت

20,000تومان
موجودی: در انبار

مهمترین عواملی که در اجرای هر پروژه مطرح می شود، بحث مربوط به هزینه های صرف شده در مقابل منافعی که بدست می آید، خواهد بود. در بحث تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت عوامل مختلفی وجود دارند که بعضی از آن ها اثر مستقیم و مثبت یا منفی بر پروژه دارند، بعضی از آن ها کم اهمیت هستند ولی اثرگذار می باشند. و بعضی دیگر از عوامل هستند که در تجزیه و تحلیل ممکن است به اشتباه با اهمیت و یا کم اهمیت تلقی گردند و حتی عواملی  باشند که از دید تحلیل گر پنهان بمانند، ولی در طول اجرای پروژه و یا در پایان آن خود را نشان داده و اثر خود را به وضوح بیان میکند. در کتاب تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت نمونه هایی از پروژه های اجرا شده و برنامه ریزی شده هزینه و منفعت شرح داده شده است. همچنین راهنمای ا...

- +