خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

95,000تومان
موجودی: در انبار

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات تازه اند. خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی است اما ایده های خلاقانه و ایده های نو چنان به هم درآمیخته اند که ارائه تعریف مستقلی از هرکدام دشوار است. خلاقیت، پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است درحالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. کتاب خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی حاصل مطالعه بیش از سی سال کار مولف آن در دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و سازمان های خصوصی و دولتی و کارخانجات بزرگ صنعتی می باشد.مطالعه حاضر نگارنده را به این امر رهنمون گردانید که در عصر فراصنعتی و دنیای سایبرنتیک و نانو و بیوتگنولوژی وجود کارآفرینان و انسان های خلاق و نوآور در عصر دانایی و دانش محوری و اینفوکراسی بیشتر آشکار می گردد و سازمان ها بیشتر به دارایی های...

- +