اصول و مبانی فروش

اصول و مبانی فروش

110,000تومان
موجودی: در انبار

تاکید اصلی کتاب اصول و مبانی فروش برکیفیت ارتباط و اهمیت رفتار فروش برای کسب مزیت رقابتی است. در فصل اول این کتاب، کلیاتی در مورد اهمیت فروشنده و هدفمندی در فروش ارائه می شود؛ در این فصل مطرح می شودکه فروشنده حلقه ارتباطی زنجیره سازمان با مشتری است و کسی است که نیازمشتری را درک نموده، به منظور انتخاب صحیح، مشتری را صادقانه راهنمایی و سرانجام توافق و اعتماد مشتری را برای خرید، جلب می نماید. در فصل دوم کتاب اصول و مبانی فروش توضیحات کاملی در خصوص مهارت های ادراکی، ارتباطی و تخصصی جهت ایجاد تعامل سازنده بین مشتری و شرکت، مطرح میگردد که فروشنده باید با مهارت های ارتباطی آشنا و در عمل کردن به این مهارت ها تبحر داشته باشد؛ چرا که بدون آگاهی از مهارت های مطرح شده، نمی تواند ارتباطی اثر بخ با مشتریا...

- +