ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

55,000تومان
موجودی: در انبار

هم اکنون با استفاده از نیروی برق و سایر منابع انرژی و همچنین با کاربرد مواد شیمیایی مختلف و تکنولوژی جدید و با افزایش فعالیت های تولیدی، حوادث ناشی از کار و بیماری های حرفه ای روند افزایش داشته است. در واقع تمام کارها خطراتی  در بردارند که برخی از آنها آشکار و پاره ای پنهان هستند و به تدریج بروز می کنند.با توجه به خطراتی که کارگران را تهدید میکند کتاب ایمنی و بهداشت محیط کار با تاکید بر مفاهیم ایمنی و بهداشت در محیط کار و چگونگی ایمنی و حفاظت خود و دیگران در هنگام کار، گردآوری و تدوین شده است. منظور از ایمنی شغلی پیشگیری از حوادث و خسارات احتمالی، نحوه ایمن کار کردن و اقدامات حفاظتی و فنی جهت ایجاد شرایط مناسب و بی خطر در محیط کار می باشد. بهداشت شغلی در رابطه باشناسائی و کنترل عوارض و ...

- +