نظریه های رسانه

نظریه های رسانه

156,000تومان
موجودی: در انبار

نظریه رسانه ها، حوزه ای بس جذاب و مملو از ایده ها و عقایدی است که سالیان سال برای اغلب ارتباط شناسان و پژوهندگان مطالعات رسانه ای، قابل کنکاش و وارسی بوده و هماره محملی از تعامل و تبادل دیدگاه هایی است که از توجه نسبی تا تعین بی حد و حصر را در بر می گیرد.کتاب نظریه های رسانه، بخشی از سیر تحول نظریه رسانه ها را نشان می دهد و مؤلفین با عنایب به ترتیب رخدادهای مهم هر دیدگاه، جریان یا نظریه، سعی کرده اند تا گوشه ای از این بار متنی و گفتمانی را با بیانی ساده و بی تکلف به محک آموزش و تجربه وارد کنند.کتاب در دو بخش و نه فصل موجز و پرمحتوا به ارائه مباحث و موضوع های اساسی در حوزه مهم نظریه رسانه ها به رشته تحریر و سیاق اندیشه، بدل شده است. مطالعه این کتاب را به استادان و دانشجویا...

- +