طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها

طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها

330,000تومان
موجودی: در انبار

انسان ها بر پایه معانی و زبان مشترک و نیز نوع تفکر و نحوه همگرایی در طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها و تبیین راهکارها؛ رفتارهای خردورزی حرفه ای خود را به نمایش می گذارند. در این صورت است که از ابعاد هویتی و حیات بخش انسان، عق و خرد وی است.انسان با عقل صور مجودات و نظم میان آنها را درک می کند. اهمیت خرد به دلیل آن است که انسان ها در تصمیم های خود از فرآیندها شناختی فعال به جای الگوهای عادی تفکر برای اخذ تصمیم های مهم در کسب وکارها استفاده می کنند. بنابراین نویسنده مبادرت به تقریر کتاب دوجلدی کرده است.جلد اول با عنوان طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها و جلد دوم شکوفایی و مرگ کسب و کارها. هر دو کتاب با رویکرد بنیادی تفسیری به جنبه های طرح ریزی، ایجاد، شکوفایی و مرگ کسب و کارها بر پایه مدل ها و برنامه ریز...

- +