زیست بوم نوآوری

زیست بوم نوآوری

82,000تومان
موجودی: در انبار

سخن اصلی کتاب زیست بوم نوآوری این است که تحلیل، طراحی، پیاده سازی و در یک کلام سیاست گذاری زیست بوم نوآوری بیشتر از آنکه یک قالب نظری و یا حتی اجرایی صرف باشد، نیازمند تغییر در بینش و نگرش بازیگران این عرصه است.میزان توفیق یا عدم توفیق یک زیست بوم نوآوری، بیش و پیش از آنکه موضوعی سخت افزاری باشد، نرم افزای، اجتماعی و فرهنگی است.فصل بندی کتاب زیست بوم نوآوری مطالب کتاب زیست بوم نوآوری در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست (فصل های اول تا چهارم) با هدف ایجاد چارچوب مفهومی مرجع و ابزار متناسب برای تحلیل و طراحی زیست بوم نوآوری تدوین شده است.بخش دوم کتاب (فصل های پنجم تا هفتم) تبیین به کارگیری این چارچوب معرفت شناختی در عرصه مواجهه عملی بازیست بوم نوآوری، به ویژه از منظر سیاست گذاری است. ...

- +