بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

32,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

ظهور فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی همه شئون زندگی بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغييرات فراوانی نموده است. از همين منظر است كه بانكداری الكترونيكی شكل و تكوين يافته است. برای كشور ما كه به تازگی اين گونه از تجارت را تجربه می نمايد، آگاهی از اصول، فرآیندها و روندهای بين المللی بانکداری الکترونیکی جهت تسريع در استقرار و كارآمد شدن نظام آن مفيد به فايده خواهد بود. از اينرو در کتاب فوق الذکر ضمن تعريف و بررسی بانکداری الکترونيکی و تفاوت اين نوع بانکداری با بانکداری سنتی، بر روند شکل گيری و همچنين عوامل بانکداری الکترونيک پرداخته و در انتها نيز بر اساس تجارب موفق بين المللی در نظام های پرداخت، توصيه ها و پيشنهادات لازم جهت پياده سازی بانکداری الکترونيکی در کشور ارائه گرديده است....

- +