اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

100,000تومان
موجودی: در انبار

در حقیقت اخلاق دانشی است که الگوهای رفتار ارتباطی افراد و سازمان ها را در قبال خویش و دیگران تنظیم می کند. دانشی نظام مند که به الگوهای رفتار ارتباطی درون فردی، بین فردی و برون فردی بر مبنای اراده و عقل می پردازد و مبتنی بر رعایت حقوق دو طرف ارتباط می باشد. از آنجا که حرفه را به برخورداری از سه مولفه دانش، توانایی و مهارت تعریف کرده اند، اخلاق آموزش، حوزه ای از اخلاق حرفه ای تلقی می شود که به بیان مسئولیت ها و تکالیف اخلاقی سازمان آموزشی به عنوان حقوقی در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی سازمان می پردازد.این مسئولیت ها با تدوین شیوه نامه های اخلاقی نمود می بابند و عبارتند از بایدها و نبایدها و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی که به صورت فهرست، الزامات و شیوه نامه ها را در قالب منشور اخلاقی سازما...

- +