هوش کسب و کار

هوش کسب و کار

100,000تومان
موجودی: در انبار

امروزه با توجه به اهمیت تصمیم گیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار، پشتیبانی تصمیم گیری در قالب مدینه فاضه هوش کسب و کار دنبال می گردد. یک توالی منطقی برای درک اصول اولیه یک برنامه هوش و کسب و کار وجود دارد. این کتاب از طریق آن توالی پیش می رود و با ارزش اطلاعات، مکانیزم برنامه ریزی برای موفقیت، زیر ساخت های مدل داده و آماده سازی داده ها شروع می شود و با تجزیه و تحلیل داده ها، یکپارچه  سازی، کشف دانش و در نهایت استفاده موثر از دانش کشف شده، ادامه می یابد....

- +