مدیریت

مدل کسب و کار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

اینفوگرافیک

38,000تومان قیمت بدون مالیات: 38,000تومان

هم آفرینی ارزش

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

پژوهش عملیاتی نرم - ارتقای شناخت، مساله شناختی و راه حل یابی

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

بازی وار سازی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

هویت و برندسازی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

خلاقیت و نوآوری اساس کارآفرینی

31,000تومان قیمت بدون مالیات: 31,000تومان

مبانی ارتباطات انسانی

15,000تومان قیمت بدون مالیات: 15,000تومان

مبانی مدیریت منابع انسانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 35 (2 صفحه)