مدیریت

جدید

مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مدل کسب و کار

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

تکنیک های نوین تصمیم گیری چندشاخصه (New-MADM)

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

روندهای نوین در عصر دیجیتال

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان

اینفوگرافیک

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان

هم آفرینی ارزش

37,000تومان قیمت بدون مالیات: 37,000تومان

مدیریت استراتژیک برند

45,000تومان قیمت بدون مالیات: 45,000تومان

پژوهش عملیاتی نرم - ارتقای شناخت، مساله شناختی و راه حل یابی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

60,000تومان قیمت بدون مالیات: 60,000تومان

بازی وار سازی

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

مدیریت راهبردی در سازمان

11,000تومان قیمت بدون مالیات: 11,000تومان

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

ایمنی و بهداشت محیط کار

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

قانون نظام صنفی و آئین نامه های اجرایی آن

12,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,000تومان

مدیریت تولید و عملیات

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

135,000تومان قیمت بدون مالیات: 135,000تومان

هویت و برندسازی

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

سرپرستی واحدهای کسب و کار

21,000تومان قیمت بدون مالیات: 21,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 38 (2 صفحه)