از اساتید محترمی که درخواست چاپ کتاب با همکاری موسسه انتشاراتی ادیبان روز دارند، درخواست میشود موارد زیر را به آدرس ایمیل موسسه adibanerooz.pub@gmail.com و یا آدرس پستی انتشارات ارسال فرمایند.

  • پروپوزال و طرح پیشنهادی کتاب
  • شرح خلاصه ای از موضوع کتاب پس از امکان سنجی و بازار سنجی در خصوص موارد پیشنهادی ، کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم با اساتید جهت عقد قرارداد،  تالیف، نشر و پخش کتب صورت خواهد پذیرفت.