اساتید محترمی که درخواست چاپ کتاب باهمکاری موسسه انتشاراتی ادیبان روز را دارند، لطفاً فرم زیر را تکمیل کنند.  پس از امکان سنجی و بازار سنجی در خصوص مواردپیشنهادی ، کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم با اساتید جهت عقد قرارداد،  تالیف، نشر و پخش کتب صورت خواهد پذیرفت.