کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با SmartPLS

  •  کتاب مدلسازی معادلات ساختاری با SmartPLS

استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل حداقل مربعات جزئی، طی سال های گذشته از رشد و محبوبیت چشمگیری در کتب و مقالات معتبر علمی برخوردار بوده است. یکی از معتبرترین کتب موجود در این زمینه کتاب حاضر است که در سال 2017 و تنها سه سال پس از نشر نسخه اول این کتاب، توسط چهار تن از خبرگان این حوزه دکتر جوزف فرانکلین هایر، دکتر توماس هالت، دکتر کریستین رینگل و دکتر مارگو سارستدت تدوین و وارد بازار شده است.

 

مدلسازی معادلات ساختاری چیست؟

تحلیل آماری، یک ابزار ضروری برای محققان حوزه علوم اجتماعی در بیش از یک قرن گذشته بوده است. کاربرد روش های آماری با ظهور سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری که تعامل کاربرپسندی با محققان ایجاد می کنند، به طور چشم گیری گسترش پیدا کرده است. محققان در ابتدا به منظور درک داده و روابط آن ها بر تحلیل تک متغیره و دومتغیره تکیه کرده بودند. در حال حاضر، به منظور درک ارتباط پیچیده موجود در تحقیقات علوم اجتماعی، نیاز بیشتری به درک کاربرد روش تحلیل داده های چندمتغیره پیچیده می باشد.

روش های نسل اول آماری، به طور گسترده در طی سال ها توسط محققان علوم اجتماعی استفاده شده اند. با این وجود، در بیست سال گذشته بسیاری از محققان به منظور غلبه بر ضعف های روش های آماری نسل اول، به روش های آماری نسل دوم روی آوردند. این روش ها که به عنوان مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) شناخته می شوند، محققان را قادر می سازد که متغیرهای غیرقابل مشاهده ای که به طور غیرمستقیم توسط سوالات یا شاخص ها سنجش می شوند، تحلیل نمایند.


ملزومات استفاده از روش معادلات ساختاری

محققان باید بر مبنای سوالات تحقیق و داده های تجربی در دسترس، روش تحلیل چندمتغیره را انتخاب کنند. جدای از اینکه محقق ار روش های آماری نسل اول یا دوم استفاده می کند، به منظور استفاده از روش تحلیل چندمتغیره به ویژه روش مدلسازی معادلات ساختاری، توجه به چند نکته مهم، ضروری است. 5 مورد زیر از مهمترین این موارد می باشند:

  • متغیرهای مرکب – Composite variable
  • سنجش  - measurement
  • مقیاس سنجش  - measurement scale
  • کدگذاری - Coding
  • توزیع داده – data distribution

 

درباره کتاب مدلسازی و معادلات ساختاری

مولفین کتاب، نیاز به نشر نسخه دوم کتاب در این فاصله زمانی نسبتاً کوتاه را در بروزرسانی های تکنیکی و الگوریتمی روش ها و فنون مورد استفاده در حداقل مربعات جزئی از یک سو و پیشرفت های حاصله در نسخه های اخیر نرم افزار از سوی دیگر، عنوان کرده اند.

رویکرد کتاب مدلسازی معادلات ساختاری، مبتنی بر تجارب چندین ساله مولفین آن، در ارائه مبانی و اصول تحلیل حداقل مربعات جزئی به مخاطبین بدون تمرکز بر معادلات و فرمول های ریاضی پیچیده است. همچنین تلاش شده قواعد و اصول موردنیاز برای تحلیل انواع ساختارهای سازنده یا بازتابنده در دو سطح مدل سنجش و مدل ساختاری به زبانی ساده و قابل فهم ارائه گردد.

در کلیه فصول کتاب، برای تشریح نحوه تحلیل مدل های موردنیاز، ازیک مثال واحد استفاده گردیده که روش ارائه شده، قابل تعمیم به تمامی مدل های مفهومی دیگر نیز می باشد.

 

ساختار کتاب

این کتاب در هفت فصل تنظیم شده که در فصل اول، مقدمه ای بر روش مدلسازی معادلات ساختاری و ملزومات استفاده از آن آمده است. فصل دوم، به مدلسازی و جمع آوری داده ها پرداخته و به صورت مختصر، مثالی از یک مورد استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLS ارائه می نماید. در فصل  سوم، تخمین مدل مسیر و نحوه تعیین مدل و الگوریتم روش حداقل مربعات جزئی تبیین شده است. فصل چهارم به ارزیابی مدل های سنجش بازتابنده و فصل پنجم به ارزیابی مدل های سنجش سازنده می پردازد. در ادامه در فصل ششم ارزیابی مدل های ساختاری، تشریح شده است. نهایتاً در فصل هفتم، نحوه تحلیل متغیر میانجی و تعدیلگر به صورت کامل تشریح شده است.

این کتاب با توجه به محتوا و مطالب پوشش داده شده به عنوان راهنمایی جامع و معتبر برای محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم اجتماعی و انسانی به ویژه، شاخه های مختلف علم مدیریت می باشد تا در تحلیل مدل های مفهومی خود بکار گرفته و بر اعتبار نتایج و یافته هایشان بیافزایند.

 

منبع:: راهنمای جامع مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در SmartPLS
نویسندگان:: دکتر جوزف فرانکلین هایر | دکتر توماس هالت | دکتر کریستین رینگل | دکتر مارگو سارستدت
گروه مترجمین:: گروه مترجمین: دکتر احد زارع رواسان | الهام رازقندی | سمیرا افشاری

محصولات مرتبط