رهبری بازاریابی در دولت

  • رهبری بازاریابی در دولت

رهبری بازاریابی یکی از برجسته ترین مفاهیم مورد توجه در حوزه های بین رشته ای می باشد. رهبری بازاریابی بر پویایی تاکید می کند و درک نحوه عملکرد وظایف مختلف شرکت با یکدیگر را شامل می شود. رهبری بازاریابی بر مطالعه ای از یک مفهوم مجزا و منحصر به فرد تمرکز می کند.

با افزایش رسانه های اجتماعی، مشتریان انتظار دارند سازمان ها اخلاقی عمل کنند و شفاف تر شوند. آن ها می خواهند درباره علمیات شرکت و اهداف سازمانی، فراتر از ایجاد سودآوری بدانند. مردم با نیت و قصد، اقدام به خرید می کنند نه با دیدن محصول.

رهبری به یک مؤلفه کلیدی "بازاریابی" بستگی دارد. با حمایت متقابل میان رهبری و بازاریابی، رهبران به معشوقه بازاریابی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، تجدید ساختار بازاریابی سنتی برای سازمان ها ضروری است چراکه باید بتوانند با تغییرات محیط خارجی سازگار باشند؛ علاوه بر این رهبری بازاریابی قدرت سازماندهی را افزایش می دهد.

رهبری بازاریابی به عنوان کاتالیزوری برای شکستن موانع بین بازاریابی و سایر ادارات در فرهنگ سازمانی در نظر گرفته می شود. بازاریابی نیاز به تشکیل یک ارتباط نزدیک با رهبری دارد، به همین منظور بازاریابان بهترین رهبران و همچنین تصمیم گیرندگان برتر استراتژیک هستند.

در کتاب "رهبری بازاریابی در دولت" قابل تشخیص است که رهبری قوی و بازاریابی مؤثر برای توسعه پایدار سازمان ضروری هستند. کتابی که ترجمه آن از نظر می گذرد حاصل تلاش فکری ادوارد الدر، انتشارات پالگریو مکمیلان از اساتید دانشکده علوم اجتماعی، سیاست و روابط بین المللی دانشگاه اوکلند نیوزلند است که در زمینه بازاریابی سیاسی، ارتباطات سیاسی و خط مشی های عمومی مطالعاتی داشته و مقالاتی از ایشان در این زمینه به چاپ رسیده است.


بخش بندی کتاب

کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل می باشد:

  • در فصل اول، نگارنده رابطه بین نخبگان سیاسی و عموم مردم، بازاریابی سیاسی و گرایش بازار، چالشهای دولت و طراحی مدل ارتباط رهبران حاکم معاصر را مورد بحث قرار می دهد. مدل ارتباط رهبران حاکم معاصر تأکید می کند رهبران حاکم معاصر چطور می توانند از سبک جدید راهبرد ارتباطی استفاده کرده و آن را پیش ببرند تا مشکلات عمومی چالش برانگیز را کاهش دهند.

در فصل های بعدی کتاب با بهره گیری از نظرات متخصصین به بیان جزئیات این مدل پرداخته می شود. ارتباط رئیس جمهور باراک اوباما و نخست وزیر جان کِی، جهت مشاهده چگونگی کاربست ارتباط بازارگرای معاصر در دولت مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد. هریک از این فصول، به بیان ارتباط رهبران در رابطه با یکی از سه ویژگی اصلی بیان شده در مدل پاسخگویی، رهبری و مقبولیت می پردازد.


  • فصل دوم اهمیت زمان را برای رهبران نشان می دهد.
  • فصل سوم نیز به طور مشخص، تفاوت رئیس جمهور اوباما و نخست وزیر کِی در اهمیت فرآیند تصمیم گیری حکومتی در هر کشور برای چگونگی ارتباط را مورد تأکید قرار می دهد.
  • فصل چهارم به ترسیم دو هدف ارتباطی مهم می پردازد بطوریکه رهبران حاکم برای دستیابی به ویژگی اعتبار باید بر آنها تمرکز کنند.
  • در نهایت فصل پنجم مجدداً مدل را بررسی کرده و بیان می کند که موضوعات رایج فصول دوم، سوم و چهارم چگونگی استفاده عملی از مدل را تحت تأثیر قرار می دهند.

در پایان درباره آینده ارتباط رهبری در محیط بازارگرا، پیشنهاداتی جهت بهره برداری متخصصین و دانشگاهیان ارائه می شود. لازم به ذکر است که خلاصه هر کدام از فصول کتاب در انتهای هر فصل به طور مجزا بیان شده است. 

منبع:: کتاب رهبری بازاریابی در دولت
نویسنده:: ادوارد الدر
مترجمین:: دکتر عباسعلی رستگار (دانشیار دانشگاه سمنان) | هوشمند باقری قره بلاغ (دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی)

محصولات مرتبط