درباره کتاب مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

  • درباره کتاب مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

مفاهیم مدیریت و سازمان در دوران امروز که دنیای انفجار اطلاعات، پیچیدگی و عصرجدید تکنولوژی خوانده می شود دچار تغییرات بسیاری شده است؛ این مهم بخصوص برای مدیریان و پژوهشگران سازمان ها دارای اهمیت بیشتری بوده و نیاز به مجموعه ای که بتواند در فهم این پیچیدگی کمک نماید بیشتر احساس می شود. بر همین اساس تلاش شده است که در این مجموعه علاوه بر ایجاد دیدگاه های جدید، مطالب به گونه ای جمع آوری و تألیف شوند که حلقه های اتصال میان هر فصل حفظ شده و خواننده به توان ایجاد دیدگاه فراپسانوین و فراساختاری دست یابد. با این مفاهیم دور از ذهن نیست که در آینده نه چندان دور در سازمان ها و رشته مدیریت مفاهیم سایر علوم مرتبط مدیریت نیازمند تغییرات اساسی در نوع ارائه شیوه های حل مسئله، تصمیم گیری، برنامه ریزی، و چارچوب دهی به سازمان شوند.

نحوه شکل گیری مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان

ایده های بزرگ و کوچک فراوانی در شکل گیری مفاهیم نوین مدیریت اثرگذار بوده اند. تمامی این ایده ها دارای یک ریشه فلسفی و تفکر خاص در هر یک از علوم گونا گون بوده اند، که در نهایت منجر به پیدایش یک نظریه و حتی پارادایم جدیدی در فلسفه مدیریت شده اند. علم دارای ریشه های اساسی در شناختف فهم و حرکت ما از شناخته ها به سمت ناشناخته هاست. در تمامی پارادایم های جدید به نوعی بایستی منجر به یک شناخت شاسی، هستی شناختی وطبیعت شاختی شوند. به عبارت بهتر ارائه مفاهیم نوین در مدیریت به نوعی بسط و توسعه یکی از حوزه هایی بوده است که در جدول زیر آمده اند.
 شاید بتوان حوزه علم و اقتصاد را به عنوان مهمترین حوزه دانست که منجر به شکل گیری مفاهیم نوین بسیاری از جمله مفاهیم نوین خاص مدیریت و سازمان شده اند:


الف علم

به طور کلی علم را حوزه ای از فکر بشری که به دنبال یافتن و تبیین سیستماتیک اتفاقاتی که در جهان روی می دهد می دانند. یکی از مفاهیم مرتبط با علم، نظریه است که مهمترین شاخصه آن جامع بودن می باشد. در علم، تئوری هایی بیشتر قابل استناد هستند که بتوان آنها را بر پیه منطق ریاضیات بیان نمود. یک فرضیه ریاضی از آنجا که به شکل یکسری از اصول موضوعه، عبارات و فرمول هایی که درست فرض می شوند ارائه می شود، قابلیت استنتاج در تئوری ها را دارد.


ب- اقتصاد

به طور کلی اقتصاد عبارت است از مطالعه فعالیت تاریخ تجاری و تحلیل های مرتبط با آن در راستای تولید، پخش و نهایتاً مصرف. در اقتصاد مطابق گفته های Adam Smith سه عامل اصلی کار، زمین، و سرمایه موثر هستند که پایه های بسیاری از تغییرات و مفاهیم جدید اقتصاد را ایجاد کرده اند . همچنین این عوامل منجر به تغییرات گسترده در مفهوم مدیریت و سازمان شده اند. شما این تغییرات را در دوره های متفاوت مدیریت در دسته بندی های تاریخی از کلاسیک ها تا پسانوین ها می توانید مشاهده کنید. 

منبع:: کتاب مفاهیم نوین در مدیریت و سازمان
گروه مولفین:: اصغر مشبکی اصفهانی | حسین ممتاز

برچسب: مدیریت, مقالات


مطالب مرتبط

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

توسعه دانش ملی مشتمل بر دانش سازمانی- ملی تکیه بر مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانش دارد.

محصولات مرتبط