اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت

490,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

نظریه ها، راهبردها و تاکتیک های اقتصاد مدیریت، توانمندی و هوش رقابت به نحوی نظام مند؛ چارچوب، روش های اصلی بررسی، تحلیل و ابزارهای شناخت تصمیمی گیری اقتصادی بنگاه ها را برای هدایت بهتر فعالیت در محیط، فراهم و ارائه میکند. شناخت محیط بازار، رقبا، مشتریان و دیگر نیروهای فعال در صحنه اقتصاد، بازرگانی و تجارت برای پیشرفت و گسترش بنگاه ها، پیچیده تر شده است. بنگاه ها برای مدیریت این چالش های سرنوشت ساز، نیازمند بهره گیری از توانمندی های شناخت شناسی و نیز اجرای آنها با مهارت های ویژه ای هستند.این کتاب با این هدف نوشته شده است تا هر دو جنبه ضروری را در چاروب کتابت مطالعاتی برای خوانندگان و علاقه مندان فراهم آورد. اماموفقیت در آن حوزه ها به درک آموزه های کتاب، داشتن التزام به یادگیری از آن و عمل به ...

- +