مخاطب شناسی

مخاطب شناسی

18,000تومان
موجودی: در انبار

مهمترین وظیفه روابط عمومی و تبلیغات، مخاطب شناسی یا همان برقراری ارتباط در داخل و خارج از سازمان با مخاطبان انبوه و متفاوت است؛ در اجرای این وظیفه واحدهای روابط عمومی و تبلیغات با استفاده از ابزارهای مختلف اقدام به برقراری ارتباط میکنند، لیکن اگر این عملکرد به نحو علمی و کارشناسی ارزیابی شود؛ اثر بخشی همه این فعالیت ها با تردید مواجه است.در کتاب "مخاطب شناسی" تلاش شده است تا ضمن آشنایی با مفهوم و ماهیت مخاطب از منظرهای مختلف و جایگاه رسانه، انواع مخاطب با توجه به نظریات مختلف در طول زمان بررسی گردد. سپس دسته بندی مخاطبان از منظرهای مختلف ارائه خواهد شد....

- +