مخاطب شناسی

مخاطب شناسی

188,000تومان
موجودی: در انبار

مهمترین وظیفه روابط عمومی و تبلیغات، مخاطب شناسی یا همان برقراری ارتباط در داخل و خارج از سازمان با مخاطبان انبوه و متفاوت است؛ در اجرای این وظیفه واحدهای روابط عمومی و تبلیغات با استفاده از ابزار مختلف اقدام به برقراری ارتباط می کنند، لیکن اگر این عملکرد به نحو علمی و کارشناسی ارزیابی شود، اثر بخشی همه این فعالیت ها با تردید مواجه است. چرا که به عناصر ارتباطی در فراگرد انتقال پیام توجه کافی نشده است.در کتاب "مخاطب شناسی " تلاش شده است تا ضمن آشنایی با مفهوم و ماهیت مخاطب از منظرهای مختلف و جایگاه رسانه، انواع مخاطب با توجه به نظریات مختلف در طول زمان بررسی گردد. سپس دسته بندی مخاطبان از منظرهای مختلف ارائه خواهد شد. آنگاه مخاطب را از لحاظ روان شناسی و متغیرهای رفتاری و نی...

- +