جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

40,000تومان
موجودی: در انبار

امروز نقش و جایگاه واحدهای صنفی در اقتصاد و توسعه اقتصادی، تجارت داخلی و خارجی و تاثیر پذیری آن از جهانی شدن بر هیچ کس پوشیده نیست. با توسعه واحدهای صنفی کوچک، می توان در جهت اشتغال زایی، کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه اقتصادی گام بلندی برداشت. در این کتاب تلاش بر این بوده که مخاطب را مفاهیم اساسی واحدهای صنفی کوچک و متوسط و نقش آن بر توسعه اقتصادی کشورها آشنا سازیم. با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشوری، تعاریف مختلف براساس معیارهایی نظیر (تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید) از صنایع کوچک و متوسط مطرح گردیده است اما متداولترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.&...

- +