نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

نوآوری و کارآفرینی –نظریه، سیاست و عمل

215,000تومان
موجودی: در انبار

این کتاب قصد دارد تا نیازهای آموزشی در تکنیک های مدرن نوآوری و کارآفرینی را برآورده سازد و برارائه تفصیلی اقدامات کسب وکار موفقیت آمیز تمرکز می کند. اجزای این کتاب در دو بخش ارائه شده است. بخش اول به فرآیند نوآوری و رابطه آن با دانش، یادگیری و خلاقیت می پردازد. بخش دوم، درباره کارآفرینی و وابستگی آن با نوآوری و سیستم ها و خط مشی های نوآوری متفاوت است.در فصول مختلف کتاب نوآوری و کارآفرینی به آموزش و مدیریت دانش، رابطه میان نوآوری و رقابت پذیری، مدیریت نوآوری فناورانه، مطالعه سیستم های نوآوری، رابطه کارآفرینی و نوآوری، و تشریح اقدامات کارآفرینی و نوآوری پرداخته شده است....

- +