برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

120,000تومان
موجودی: در انبار

ایده توسعه دانش ملی در میان نظریه های توسعه و برنامه ریزی ملی، جایگاه ویژه ای در دانش بنیان کردن امور کشور دارد. هر چند کمبود تعاریف جامع و کامل از طبیعت و کاربردهای این مفاهیم موجب تلاش های بیشتری شده است؛ اما اثری که ایجاد شده در نوع خود منحصر به فرد است، البته توسعه دانش ملی مشتمل بر دانش سازمانی- ملی بر پایه مفاهیم، نظریه ها، ساختار، فرآیندها، سازوکارها والگوها، تکیه بر مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانش دارد. از این رو، حیطه تقویت ایده های اساسی توسعه دانش ملی – سازمانی، هدف پایه ای این کتاب است. با مطالعه دقیق ساختار تفکر و اجرای توسعه دانش، مطابق مباحث این کتاب، مشخص می شود که برساخت ها و پیکره بندی تفکر و نظریه پردازی توسعه دانش سازمانی – ملی نه تنها عامل الزامی برای بقا در جه...

- +