نظریه های سازمان و مدیریت

نظریه های سازمان و مدیریت

180,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

هرا ندازه که در قرن 21 پیش می رویم، درمی یابیم که در دوره ای از تغییرات غیرمنتظره ای به سر می بریم که مضامین عمده ای برای حوزه کلی سازمان و مدیریت در بردارد. نظریه هایی که زمانی به صورتی نگریسته می شدند که مبناهایی منطقی را ارائه می دادند، در حال منسوخ شدن هستند و نظریه های جدیدی با آهنگی سریع در حال تکوین هستند. به نظر می رسد که هر نظریه و تئوری جدید مجموعه ای از چشم اندازهای جدید با خود به ارمغان می آورد که از رهگذر آن ها مدیران ترغیب می شوند که درک کنند و بر اساس مشکلات خود دست به اقدام بزنند. در عصر کنونی که عصر تحول و تغییر نام گرفته است، این که با مفروضات و نظریه هایی در ارتباط باشیم که راهنمای اقدام ما باشند و اینکه بتوانیم آن ها را به خاطر اهداف متفاوت مدام شکل دهیم، حیاتی و سرن...

- +