دانش و خرد راهبردی

دانش و خرد راهبردی

340,000تومان
موجودی: در انبار

دانش و خرد راهبردی افراد را خردمند می کند و آن ها را قادر می سازند در عدم قطعیت ها به خوبی عمل نمایند. زیرا خرد، توانایی استفاده از دانش را در گستره وسیع زمان و مکان دارد. خرد، توانایی قضاوت صحیح درباره فعالیت های یادگیرندگی و یاددهندگی را در طول زمان دارد.خرد راهبردی معمولاً در افرادی رشد می یابد که با مسئولیت ها، پیچیدگی ها و نااطمینانی های بیشتری در تصمیم گیری مواجه بوده و کارکرد دانشی، تجربه اندوزی و چالاکی اندیشیدن دارند. کف خرد از کیفیت دانش ساخته می شود نه کمیت آن.کتاب دانش و خرد راهبردی در چهار بخش اصلی گردآوری شده است:بخش اول: آگاهی، ادراک و هویتبخش دوم: یادگیرندگی، بصیرت و خردبخش سوم: تفکر، خردورزی و خردسنجیبخش چهارم: دانش، دانش بنیانی و اطلاعات ...

- +